Produkcja pionków i koœci do gry


IdŸ do treœci

HZR

Lider w produkcji plastikowych elementów do gier planszowych.
Firma stawia na tworzenie produktów spe³niaj¹cych wszystkie normy wed³ug EU.
Wysok¹ jakoœæ wyrobów uzyskujemy dziêki zastosowaniu certyfikowanych surowców.


Strona g³ówna | Oferta | 343-304-6000 | (423) 795-6277


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego